Popolare sardo Perdonu Deus meus

N. 005 Anno: 1985

solo e coro a 4 voci miste